Ikona telefon +48 661 700 233

Aktualności

Aktualności podatkowe

 

Nowy Ład - Zmiany  w podatku dochodowym

 

Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł i podniesienie progu podatkowego do 120 000 zł.

Od 2022 r. obowiązuje wyższy próg podatkowy, który został podniesiony z ok. 85 528 zł do 120 000 zł. Oznacza to, że do podstawy obliczenia podatku, nieprzekraczającej 120 000 zł, stosuje się 17 proc. stawkę podatku. Dopiero do nadwyżki ponad tę kwotę podatek oblicza się według stawki 32 proc.

Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 5 100 zł może być odliczana w rocznym obliczeniu podatku według skali podatkowej (w PIT-36, PIT-36S, PIT-37, PIT-40A) lub przy obliczaniu zaliczek na podatek w trakcie roku. Jest stosowana niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów. Korzystają z niej zarówno podatnicy, którzy uzyskują dochody do 120 000 zł rocznie, jak i wyższe.

Nowy Ład obejmuje też podwyżkę kwoty wolnej do 30 000 zł (jej odpowiednik to 5 100 zł rocznej kwoty zmniejszającej podatek). Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Do 2021 roku wynosiła ona 43,76 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi niemal 10 razy więcej – czyli 425 zł (1/12 z 5.100 zł).

 

Nowe ulgi i odliczenia:

Dla rodzin 4+ – Ulga dla rodzin 4+ zwana jest też PIT zero dla rodzin. To potoczne nazwy tej preferencji. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Ulga dla rodzin 4+ polega na zwolnieniu od podatku PIT:

• przychodów na etacie,

• przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą oraz

• przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga obejmuje przychody:

• do których ma zastosowanie:

– skala podatkowa ze stawkami 17% i 32%

– jednolita 5% (IP Box) albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub

– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

• do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł rocznie u każdego z rodziców (opiekunów prawnych). Dla dwojga rodziców (opiekunów prawnych) limit przychodu zwolnionego od podatku wynosi 171 056 zł rocznie,

• uzyskane od 1 stycznia 2022 roku.

Kto może skorzystać:

Z ulgi skorzystasz, jeśli w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci:

• sprawowałeś władzę rodzicielską

• byłeś opiekunem prawnym dziecka, które z tobą mieszkało

• byłeś rodzicem zastępczym na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą

• a wobec dorosłych, uczących się dzieci wykonywałeś ciążący obowiązek alimentacyjny albo byłeś rodzicem zastępczym.

Ulga dotyczy rodziców, w tym rodziców zastępczych oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie. Ulga przysługuje w związku z wychowywaniem dzieci: małoletnich, dorosłych, ale otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wysokość ich rocznych dochodów oraz pełnoletnich uczących się dzieci do ukończenia 25 roku życia.

Przy czym skorzystasz z ulgi, jeśli dorosłe uczące się dzieci, do ukończenia 25 roku życia w roku podatkowym:

• nie stosowały przepisów o 19% podatku liniowym lub przepisów ustawy o ryczałcie (z wyjątkiem przepisów dotyczących najmu prywatnego) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,

• nie podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub tzw. podatkiem okrętowym na zasadach określonych w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, lub

• nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych czy ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej 3 089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

 

Dla pracujących seniorów – Ulga dla pracujących seniorów (zwana też PIT zero dla emerytów). Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

Ulga polega na zwolnieniu od podatku PIT:

• przychodów z pracy na etacie

• przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą oraz

• przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

otrzymanych przez podatnika po ukończeniu:

• 60 roku życia w przypadku kobiety

• 65 roku życia w przypadku mężczyzny.

Ulga obejmuje przychody:

• do których ma zastosowanie:

– skala podatkowa ze stawkami 17% i 32%

– jednolita 5% (IP Box) albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub

– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

• do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł

• uzyskane od 1 stycznia 2022 roku.

Kto może skorzystać:

Z ulgi skorzystasz, jeśli jesteś kobietą 60+ albo mężczyzną 65+ i łącznie spełniasz poniższe warunki:

• uzyskałeś przychody z określonych tytułów (wymienionych wyżej)

• z tytułu uzyskania tych przychodów podlegasz ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

• nie otrzymujesz (mimo nabycia uprawnienia):

– emerytury lub renty rodzinnej z KRUS

– emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń

– emerytury lub renty rodzinnej z FUS

• świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,

• uposażenia przysługującego w sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

 

Dla osób powracających do Polski - Ulga na powrót polega na zwolnieniu od podatku PIT, przychodów z pracy na etacie, przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą oraz przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga obejmuje przychody:

• do których ma zastosowanie:

– skala podatkowa ze stawkami 17% i 32%

– jednolita 5% (IP Box) albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub

– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

• do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł,

• uzyskane od 1 stycznia 2022 roku,

• uzyskiwane w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych,

licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo od początku roku następnego.

Kto może skorzystać:

Z ulgi skorzystasz, jeżeli łącznie spełniasz poniższe warunki:

• uzyskałeś przychody z określonych tytułów (wymienionych wyżej),

• w wyniku przeniesienia po 31 grudnia 2021 r. – miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegasz w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz

• nie miałeś miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

w okresie obejmującym:

– trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmieniłeś miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

– czas od początku roku, w którym zmieniłeś miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmieniłeś miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• posiadasz obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub

• miałeś miejsce zamieszkania:

– nieprzerwanie co najmniej przez trzyletni okres w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki lub

– na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres oraz

• posiadasz certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia oraz

• nie korzystałeś uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku, gdy ponownie przeniesiesz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ulga dla klasy średniej

Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Ulga polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów.

Kto może skorzystać

Z ulgi skorzystasz, jeśli uzyskałeś przychody:

• z pracy na etacie oraz

• z pozarolniczej działalności gospodarczej

• w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Ulgę stosuje się w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek (przez płatnika lub podatnika). Ostateczne jej rozliczenie ma miejsce w rocznym zeznaniu podatkowym. Ulga jest stosowana z mocy prawa. Podatnik nie musi składać żadnego oświadczenia (ani płatnikowi, ani urzędowi skarbowemu). Ulga jest stosowana za miesiące, w których podatnik uzyskał przychody z pracy na etacie w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł. Jeżeli podatnik nie chce, aby płatnik stosował ulgę przy poborze zaliczek na podatek, powinien wystąpić do płatnika z pisemnym wnioskiem w tej sprawie.

 

Ulga sponsoringowa

Ulga polega odliczeniu od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę.

Przedsiębiorca, który poniesie koszty na wymienione cele, oprócz zaliczenia ich do kosztów podatkowych, będzie mógł dodatkowo odliczyć 50% tych kosztów od podstawy obliczenia podatku. W podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy razem 150% poniesionego kosztu.

Trzeba mieć na uwadze, że ulga nie dotyczy finansowania w formie darowizny – odliczeniu podlegają koszty uzyskania przychodów.

 

Brak odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek

Od 2022 r. składki pobrane przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenie zdrowotne nie są odliczane przy poborze zaliczek na podatek. Nie ma już w ustawie PIT podstawy prawnej do takiego odliczenia.

Dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym) oraz opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oprócz miesięcznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej wprowadzono również roczną podstawę wymiaru. Umożliwi ona rozliczenie składki po zakończeniu danego roku.

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych roczna podstawa wymiaru będzie ustalana za okres roku składkowego, który będzie trwał od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego.